1 miljoen voor dorp/buurtinitiatieven

Aantrekkelijke stad, wijken en dorpskernen | initiatieven van inwoners worden ondersteund en gefaciliteerd | we blijven samen investeren in leefbaarheid | er wordt fors meer geïnvesteerd in bewonersinitiatieven | inwoners weten als geen ander wat goed is voor de leefomgeving.

Samenwerking

Organisaties en belangengroepen.

Of het nu de OFS, Sportraad, Kunst en Cultuurraad betreft of om ouderenbonden, bewonersorganisaties, buurthuizen, dorpshuizen, sportverenigingen, actiecomités en alle andere belangengroepen; zij vormen een serieuze gesprekspartner voor ons. De gemeente telt vele vrijwilligers, die midden in de samenleving staan, exact weten wat er speelt en waar gebrek aan is. Door hen in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van beleid kunnen wij gebruik maken van hun expertise.

Behoud van leefbaarheid.

Aandacht voor de kernen

Schagen bestaat uit een heel aantal kernen en een sfeervolle stad. Behoud en versterking daarvan is essentieel. Het verenigingsleven met haar vele vrijwilligers is de spil voor de leefbaarheid in de kernen. Daarom is het van belang dat vergunningverlening voor te organiseren activiteiten soepel kan verlopen.

Het effect van de doorgevoerde bezuinigingen op sport en kunst en cultuur moet worden  geëvalueerd en indien nodig worden aangepast. Wanneer er door harmonisatie op dit gebied een andere verdeling van de financiële middelen noodzakelijk is, zal deze in samenspraak met de betreffende adviesorganen uitgewerkt moeten worden.

Het verenigingsleven faciliteren en stimuleren als gemeente.

Het verenigingsleven met haar vele vrijwilligers vormt het cement van de Schager samenleving. Voor onze stad, de 23 dorpskernen en 10 buurtschappen zijn de verenigingen van vitaal belang. De gemeente moet de verenigingen niet alleen faciliteren middels goede en geschikte huisvesting, maar ook in financieel opzicht voldoende ondersteunen. De gemeente bestaat uit een stad en een groot aantal kernen met elk hun eigen identiteit, historie en cultuur. Aan die eigenheid kent JESS grote waarde toe en daarom moet die vooral tot volle wasdom kunnen komen. Met dit doel moet de gemeente de hiervoor  benodigde financiële middelen beschikbaar stellen.

Het verenigingsleven in de dorpen faciliteren en stimuleren samen met de inwoners Zij zijn belangrijk voor bruisende dorpskernen.

Hoe willen wij dit doel bereiken?

  • In samenspraak met dorpsraden, wijkraden en bewoners willen wij blijven werken aan een meerjarig en evenwichtig kernenbeleid[1] gericht op de eigenheid en leefbaarheid.
  • Dorpsraden en wijkraden moeten een eigen budget krijgen waarover ze kunnen beschikken om het eigen dorp en of wijk te onderhouden.
  • JESS streeft naar behoud en zo mogelijk uitbreiding van bestaande voorzieningen in alle kernen en de stad Schagen. In overleg met alle betrokken instellingen willen wij zoeken naar innovatieve vormen van samenleven, waarin wonen, zorg en voorzieningen gecombineerd worden. Hierbij denken wij aan multifunctionele accommodaties en huiskamers die een sociale functie vervullen en waar men zo binnen kan lopen.
  • Basisonderwijs in de kernen is van wezenlijk belang vanwege de sociale functie die een school vervult in de kernen.
  • In de stad Schagen zijn wijkraden als aanspreekpunt van belang voor de leefbaarheid. Hierdoor komt er ruimte voor inbreng vanuit de gemeenschap en wordt de betrokkenheid bij de buurt groter.
  • Het is van belang jongeren meer te betrekken bij hun leefomgeving en kennis te nemen van hun wensen en het instellen van een jongerenraad kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
  • In ons economisch beleid staat de werkgelegenheid centraal. Bedrijven zorgen voor reuring in de kernen en de stad en daar te besteden inkomen.

[1] De stad Schagen wordt hier nadrukkelijk ook mee bedoeld, daar kan wat ons betreft ook sprake zijn van wijken.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen