Duurzame samenleving

Toekomstbestendig maken van ons leefmilieu in relatie tot duurzaamheid. | windenergie op zee | buitengebied moet niet “volgeplempt” gaan worden met zonneweides | stimuleert dat er coöperaties worden gevormd (gezamenlijke verantwoordelijkheid lusten en lasten) | versnelde invoering van LED straatverlichting | HVC moet gaan investeren in recyclinginnovatie

Duurzaamheid en leefmilieu

Het milieu waarin wij leven is van en voor ons allemaal en direct van invloed op ons welbevinden en ons woongenot. Duurzaam gaat daarom niet alleen over het heden maar vooral over het toekomstbestendig maken van ons leefmilieu in relatie tot duurzaamheid.

JESS vindt dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie moet vervullen waar het gaat om duurzame oplossingen m.b.t. energie, bouwen en de landbouw.

De wind en de zon zijn hierbij factoren van betekenis. JESS is voorstander van windenergie op zee en tegen uitbreiding van windmolens op het land. Dit laatste levert teveel controverses op. JESS volgt in deze het beleid van de provincie Noord-Holland.

Het creëren van zonneweides is de nieuwste trend. JESS wil een maatschappelijke discussie omtrent dit onderwerp en is van mening dat inpassing in de omgeving een eerste vereiste is. Te beginnen op daken en zoveel mogelijk in de nabijheid van bestaande bouw. Ons mooie, attractieve groene buitengebied moet niet “volgeplempt” gaan worden met zonneweides, omdat dit een ongewenste aantasting van het open landschap in het buitengebied zou gaan betekenen.

We moeten samen werken aan een échte duurzame gemeente

Duurzaam is voor JESS niet alleen nu aandacht voor groen en milieu, maar ook straks een leefbare woonomgeving. Het leefmilieu, daar leven wij in, dat is van en voor ons allemaal. Een goed milieu is direct van invloed op de leefbaarheid en woongenot.

Hoe willen we dit samen met u realiseren?

  • Het kabinet heeft het voornemen om een speciaal fonds voor energiebesparende maatregelen in te stellen voor zowel gemeentelijke als particuliere projecten. JESS hecht grote waarde aan een pro-actieve communicatie en goede voorlichting richting de inwoners over de beschikbaarheid van dit fonds.
  • JESS wil dat de gemeente stimuleert dat er coöperaties worden gevormd binnen de gemeenschap om als inwoners samen zorg te dragen voor schone energie. Zonneweides zouden aldus in gezamenlijk overleg aan de rand van kernen en wijken kunnen ontstaan en coöperatief worden beheerd met als doel een bijdrage te leveren aan een CO2 vrije woningbouw.
  • Verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie worden ondersteund om duurzame maatregelen te treffen om de energielasten drastisch te verlagen.
  • Bij de renovatie en nieuwbouw van publieke gebouwen moet gekozen worden voor duurzame bouwmaterialen en energievormen.
  • Om het gemeentelijk energieverbruik terug te dringen is JESS voor herziening van het verlichtingsplan en een versnelde invoering van LED straatverlichting.
  • JESS staat een milieuvriendelijk beheer van het gemeentelijk groen voor.
  • JESS hecht belang aan speciale onderwijs- en voorlichtingsprogramma’s over het milieu in relatie tot duurzaamheid op scholen en voor de inwoners.
  • Wij gaan voor milieuvriendelijk beheer van de stads- en buitennatuur.

Afvalverwerking

JESS is van mening dat de HVC moet gaan investeren in recyclinginnovatie in plaats van duurzaamheid. JESS heeft een motie gesteund om statiegeld in te voeren op flesjes en blikjes.  Maar JESS wil juist aan de achterzijde de afvalverwerking beter organiseren en dat is niet via een statiegeldsysteem.

JESS is van mening dat de huidige wijze van recycling op technisch niveau achter loopt. Als je ziet wat HVC binnen de recycling uitwerkt dan lopen we geheel achter de werkelijkheid.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen