Gemeente voor de inwoner

Afstand verkleinen tussen het gemeentebestuur en de inwoners | integere overheid die bereikbaar is voor iedereen | dienstbare, betrokken, inwonersgerichte overheidsdienst. | Initiatieven moeten van onderaf komen | draagvlak bij de inwoners | dat de Schager politiek dichtbij de mensen komt te staan; dat is ons streven!

Wat mag u van uw gemeente verwachten?

Allereerst is de gemeente er voor de inwoners en dient ze hen serieus te nemen. De gemeente dient te opereren als een dienstbare, betrokken en inwonersgerichte overheidsdienst.

De gemeentelijke fusie heeft geleid tot meer afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners. JESS huldigt het principe dat de gemeente bestaat bij de gratie van haar inwoners en dit betekent dat deze altijd open, eerlijk en transparant hoort te communiceren naar haar inwoners. JESS gaat voor een integere overheid die bereikbaar is voor iedereen en toegankelijk via zoveel mogelijk communicatiekanalen om de inwoners te informeren en te betrekken bij al haar activiteiten.

Als inwoners zich niet gehoord en daardoor onmachtig voelen hebben raadsleden volgens JESS de taak het voor de inwoners op te nemen. Voor JESS betekent democratie meer dan de helft plus 1 en veel meer zoeken naar consensus i.p.v. machtspolitiek. Het creëren van draagvlak middels een serieus debat en gebruik maken van goede ideeën van anderen levert krachtige besluiten op. Dossierkennis die gepaard gaat met een goed onderbouwde inhoudelijke argumentatie komt de kwaliteit van het debat ten goede en ook is het zaak voor een goed functioneren van de gemeenteraad dat realistische alternatieven worden onderzocht alvorens besluitvorming plaatsvindt.

Bewaken van onnodige lastenverhoging voor inwoners en bedrijven

Bestuurlijke stokpaardjes en nutteloze plannen hebben ons veel geld en voorzieningen gekost. Jess waakt ervoor dat dat niet meer gebeurt. Wij hanteren daarvoor onze maatlat: “Wat kost het, wat brengt het op en wat hebben we eraan”. Dit bepaalt voor ons of we “ja” zeggen tegen nieuwe plannen.

De gemeente is er voor de inwoners en neemt hen serieus

De gemeente dient te opereren als een dienstbare, betrokken, inwonersgerichte overheidsdienst. Initiatieven moeten van onderaf komen, er moet draagvlak zijn bij de inwoners. De gemeentelijke herindeling heeft geleid tot meer afstand tussen gemeentebestuur en de inwoners. Niet gehoord worden en onmacht moet bestreden worden. De onmacht om informatie, aandacht of om een besluit te krijgen van de politieke vertegenwoordigers, bestuur of van de ambtelijke organisatie, werkt frustrerend. Daar waar onvrede of onmacht bij de inwoners heerst, hebben de raadsleden de taak het voor de inwoners op te nemen. Dat is Jess en dat blijven wij doen. Zoals een van onze belangrijke waarde al beschrijft; De gemeente bestaat bij de gratie van haar inwoners, dit betekent dat zij te altijd open, eerlijk en transparant naar de inwoners hoort te zijn. Integer, bereikbaar, toegankelijk en via zoveel mogelijk communicatiekanalen inwoners informeren en betrekken bij al haar activiteiten.

Minder machtspolitiek van een almachtige meerderheid. Voor JESS is democratie meer dan de helft plus 1. Draagvlak en serieus debat en gebruik maken van goede ideeën van anderen maakt de besluiten krachtiger. De Raad zit ervoor de inwoners.

Meer kwaliteit in de raad – een goede onderbouwing van de standpunten

Om te beginnen een gemeentebestuur en gemeenteraad die integer en transparant handelen, voorstellen doen en beleid ontwikkelen dat aansluit op de bestaande behoeften en waar in begrijpelijke taal de mening van de inwoners is terug te vinden. De werkwijze, het handelen en de genomen besluiten van de gemeenteraad moeten middels het geven van achtergrondinformatie worden verduidelijkt, zodat begrip en draagvlak kan ontstaan voor genomen besluiten. Een meer jaren coalitieprogramma is niet wat wij wensen. Jaarlijks de openbare discussie binnen de gemeenteraad over maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de gemeente zal leidend moeten zijn. Samen met de gemeenteraad moeten we inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en verzoeken vanuit de samenleving.

Wat verwacht JESS van de gemeenteraad en haar raadsleden?

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en daarom bezoeken de raadsleden en commissieleden van JESS de kernen en wijken regelmatig om met inwoners te spreken en de situatie zelf in ogenschouw te nemen. Dit draagt naar twee kanten zorg voor een beter begrip.

Themabijeenkomsten moeten openbaar zijn en afhankelijk van het onderwerp op locatie in de verschillende dorpen.

Per 2015 is de Wet Burgerparticipatie ingevoerd en spreekt de gemeente haar inwoners meer dan voorheen aan op kennis, deskundigheid, eigen initiatief en zelfredzaamheid. Hierdoor krijgen inwoners voldoende mogelijkheden om aan te geven wat er in hun wijk of dorp moet gebeuren. In dit kader zoekt JESS naar nieuwe wegen om de inwoners meer te betrekken bij de politieke besluitvorming, opdat de inwoners meer vertrouwen kunnen krijgen in de gemeente hetgeen beide partijen ten goede zal komen.

Deregulering en zo min mogelijk bureaucratie is een belangrijk uitgangspunt voor JESS.

Het is zaak de administratieve rompslomp voor burgers, ondernemers en instellingen tot een minimum te beperken voor af te nemen diensten en producten van de gemeente. De dienstverlening van de gemeente moet meelopen met de huidige ontwikkelingen op het gebied van digitale informatie en dienstverlening. Dit mag echter geen afbreuk doen aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle inwoners en met name de categorie ouderen.

JESS wil niet dat er onbegrip ontstaat over besluiten en het handelen van de gemeente of de gemeenteraad. Het gebruik van moeilijke, ambtelijke taal moet zoveel mogelijk worden vermeden en daarom is het belangrijk dat de gemeente en de gemeenteraad tijdig en in begrijpelijke taal toelichten waarom iets wel of niet kan.

JESS wil er samen met de andere politieke partijen, het ambtelijk apparaat en de inwoners zorg voor dragen dat de Schager politiek dichtbij de mensen komt te staan; dat is ons streven!

JESS
De lokale partij voor héél Schagen