Giftenreglement

Giftenreglement JESS

In dit giftenreglement is vastgelegd hoe JESS omgaat met giften en hoe zij deze openbaar maakt. Dit giftenreglement is opgesteld in het kader van de Wet financiering politieke partijen.

 

Artikel 1.

Het bestuur van JESS is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.

Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 3.

Van geaccepteerde schenkingen boven € 200,– wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en,  indien bekend, de reden van de schenking wordt vermeld.

Artikel 4.

Deze lijst wordt ter kennis gebracht van de algemene ledenvergadering.

Artikel 5.

Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 6.

Anonieme schenkingen worden op  de in artikel 3 genoemde lijst vermeld waarbij eveneens wordt aangegeven waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 7.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 mei 2013.

voorzitter                                                          secretaris

W.L. Cappon                                                   A. Kruijer-Vriendjes