Jongeren hebben de toekomst

We investeren in jongeren | jongeren zijn volwaardige en verantwoordingsbewuste inwoners | we laten jongeren meepraten door het oprichten van een jeugdraad | jeugd kan sporten en ravotten | bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor de leefbaarheid in de stad en dorpen | betaalbare huisvesting voor jongeren.

Investeren in jeugd en jongeren.

JESS streeft naar een gezonde jeugd en constateert dat overgewicht een groeiend probleem is onder jongeren, aangezien ongeveer één op de zeven kinderen hiermee heeft te kampen.

Daarom wil JESS dat de gemeente Schagen mee gaat doen aan het regionale JOGG project.

Dit staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en deze beweging heeft als doelstelling een gezonde omgeving voor een gezonde jeugd, waarbij iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. JOGG richt zich op jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving. JESS wil dat alle bij jongeren betrokken lokale partijen gaan samenwerken om dit doel te bereiken. Dit resulteert in een meerjaren programma met een heel aantal acties zoals meer aandacht voor voeding en beweging op school, betere sport- en speelfaciliteiten en voorlichting aan ouders.

Voldoende woningen voor elke beurs en leeftijd
Elk mens verdient een woning waarin hij zich thuis voelt. Daarom streeft JESS naar een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving. Centraal in dit beleid staat de behoefte van de inwoners. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen willen wij het woningbestand in kaart brengen, evenals de staat van de woningen, welke behoefte er voor de toekomst is en welke goedgekeurde woningbouwplannen er inmiddels ontwikkeld zijn.

JESS gaat voor kleinschalige woningbouwprojecten op basis van behoefte met vooral een evenwichtige spreiding over de stad en de kernen, waarbij de aandacht voor de historische identiteit bewaakt moet worden. Nieuwbouw in deze tijd moet voldoen aan de eisen van duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Voor alle leeftijdscategorieën gaat het om betaalbare, kwalitatief goede woningen met daaraan gekoppeld specifieke aandacht voor aangepaste en aanpasbare woningen voor ouderen en mensen met een beperking.

In 2050 moet de gemeente CO2 energieneutrale woningen bezitten en daarom zet JESS in op aardgasloze nieuwbouw.

Om als stimulans voor nieuwe woningbouwprojecten te dienen wil JESS de mogelijkheden voor een woonfonds onderzoeken waarin samengewerkt wordt met corporaties, ontwikkelaars en banken. Dit fonds kan tevens een stimulans zijn voor het renoveren van bestaande woningen en gebouwen in eigendom van de publieke sector, zijnde gemeentelijke gebouwen. Tevens zou dit fonds een adviesfunctie kunnen hebben m.b.t. het langer kunnen blijven wonen in de eigen huur- of koopwoning.

Een jeugd met toekomstperspectief

De jeugd is onze toekomst en daarom vindt JESS goed onderwijs heel belangrijk, evenals een goede aansluiting van het voortgezet onderwijs op het werkaanbod in de regio.

Daarnaast zijn sporten, ravotten , bewegen en deelnemen aan het verenigingsleven ook voorwaarden voor een gezonde jeugd.

  • JESS maakt zich sterk voor nieuwbouw van basisscholen die niet meer voldoen.
  • Nieuw te bouwen basisscholen moeten in samenwerking met de inwoners, schoolbesturen en verenigingen worden gerealiseerd.
  • b.t. de culturele vorming op basisscholen bepleit JESS een nauwe samenwerking tussen de culturele instellingen en de basisscholen.
  • Het speciaal onderwijs in de stad Schagen moet blijven en ondersteund worden.
  • JESS wil de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren met het doel de jongeren bewust te maken van het gevarieerde werkaanbod in de eigen gemeente. Hiervoor is het van belang bedrijven te bezoeken en stages, ook voor basisscholieren, te stimuleren en samen met het bedrijfsleven interactieve programma’s te ontwikkelen.
  • Vanuit de gemeente zal in de communicatie met jongeren veel meer gebruik gemaakt moeten worden van de sociale media om hun mening te peilen en ze bij de gemeente te betrekken.
  • De gemeente heeft een taak in het bieden van preventieve ondersteuning aan jongeren en hun ouders door vroegtijdige probleemsignalering.

Investeren in jeugd en jongeren, jongeren moeten ook wonen!

Het opgroeien van onze jeugd tot volwaardige en verantwoordingsbewuste inwoners is belangrijk voor onze gemeenschap. Daarom vinden wij onderwijs belangrijk. Een bloeiend verenigingsleven, vooral, jeugd – en jongerenrijk eveneens. Wij vinden dat jeugd moet kunnen sporten en ravotten. En betaalbare (jongeren) huisvesting moet komen.

Jongeren en onderwijs

JESS wil een gezonde jeugd. Overgewicht is een groeiend probleem onder jongeren. Ongeveer een op de zeven kinderen heeft overgewicht Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG is de beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd waarbij iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. JESS wil dat de gemeente Schagen mee gaat doen aan het regionale JOGG project. JOGG richt zich op jongeren (0-19 jaar) hun ouders en omgeving. JESS wil dat alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en de media samen werken om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Dit resulteert in een meerjarig programma met allerlei acties zoals meer aandacht voor voeding en beweging op school, betere sport- en speelfaciliteiten en voorlichting aan ouders.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen