Ouderenbeleid

Bijzondere aandacht voor ouderen | ouderen moeten veilig en prettig wonen | zorg en welzijn worden aangeboden, waarbij de mens centraal staat | speciale aandacht voor specifieke behoeften van de ouder wordende inwoners met keuzevrijheid als belangrijk uitgangspunt.

Wonen, zorg en welzijn voor jong tot oud.

Woningbouw

Een breed aanbod van woningen voor alle leeftijden en inkomensgroepen is van belang in het kader van de toenemende vergrijzing en vraagt om zowel levensloopbestendige- als starterswoningen. JESS vindt dat in alle kernen woningbouw mogelijk moet blijven en dat in de kleinste kernen ruimte moet zijn voor zgn. inbreiplannen voor woningbouw op beperkte schaal om het wegtrekken van de jongeren tegen te gaan. Tevens vinden wij dat faciliteiten geboden moeten worden opdat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen dorp of binnen de stad Schagen kunnen blijven wonen. Hiervoor moeten voorzieningen worden gecreëerd.

Zorg wordt betrouwbaar en menswaardig georganiseerd door de gemeente

JESS stelt de mens centraal in zorg en welzijn voor jong en oud. Veel zorgtaken zijn gedelegeerd naar de gemeenten. Middels maatwerk en creativiteit willen wij menswaardige en betrouwbare zorg organiseren onder het motto: Zelfredzaamheid waar mogelijk en ondersteuning waar nodig. JESS wil zorgzekerheid garanderen en keuzevrijheid aan ouderen bieden. Aangezien ouderen binnen afzienbare tijd bijna een kwart van de bevolking zullen gaan vormen wil JESS een wethouder Ouderenbeleid die zich gaat richten op de specifieke verlangens van de ouder wordende inwoners.

Speerpunten op het gebied van zorg en welzijn.

Door bezuinigingen in de zorg wordt er enerzijds in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners; ook waar het gehandicapten en ouderen betreft. Anderzijds neemt het aantal ouderen en ouderen met een beperking toe, zodat steeds meer mensen een beroep doen op deze voorzieningen. Dit vergt een andere organisatie van de zorg dichtbij de mensen. Daarom wil JESS in samenspraak met instellingen, corporaties en inwoners werken aan innovatieve oplossingen in de te bieden zorg, opdat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk in hun onderhoud kunnen blijven voorzien terwijl ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Om dit doel te bereiken zet JESS in op een structurele aanpak t.b.v. de versterking van zorg in de buurt door de inzet van wijkverpleging en sociale teams. Dit doel moet uiteraard bereikt worden in samenspraak met de zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en huisartsen.

JESS wil er zorg voor dragen dat inwoners met het laagste inkomen niet de dupe worden van  bezuinigingen op het basispakket. Noodzakelijke hulpmiddelen zullen zij indien nodig met steun van de gemeente moeten kunnen verkrijgen.

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg begint een bedreiging te vormen voor het leveren van goede zorg. Daarom hecht JESS groot belang aan de bestaande zorgopleidingen in Schagen.

Om meer jongeren warm te laten lopen voor het volgen van deze beroepsopleidingen kan de gemeente een positieve bijdrage leveren aan een stukje imagoverbetering.

Ouderen en senioren

Samen met de samenwerkende ouderenbonden, Welzijn voor Ouderen en de zorginstellingen wil JESS een ouderenbeleid ontwikkelen dat kan bijdragen aan het zo lang mogelijk thuis laten wonen van ouderen met de hulpmiddelen zoals bv. domotica en zorg die daarvoor benodigd zijn. Om dit doel te bereiken zet JESS in op het creëren van woonzorgzones, waarbij de huisvesting van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen dichtbij elkaar in zones gepland worden. De gemeente kan hier een stimulerende en faciliterende rol vervullen.

Hierin is tevens een belangrijke rol weggelegd voor de zgn. dorpsondersteuners. Dit zijn opgeleide vrijwilligers die inwoners en de vrijwillige en beroepsmatige zorgverleners bij elkaar brengen. Zij hebben een signaalfunctie richting mantelzorgers, thuiszorg/buurtzorg en andere bij de zorg betrokken partijen zoals huisartsen en cliëntenorganisaties

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de ouderenzorg en de kurk waarop onze samenleving drijft. JESS wil onderzoeken op welke wijze deze onmisbare vorm van hulpverlening toekomstbestendig georganiseerd kan blijven worden.

In aanvulling op het zorg, welzijn en sociaal beleid heeft JESS een specifiek ouderen en seniorenbeleid.

 • JESS wil gebruik maken van kennis en ervaring van de seniore inwoners, de samenwerkende ouderenbonden, Welzijn Ouderen en zorginstellingen voor de ontwikkeling van een goed ouderenbeleid.
 • Het aantal ouderen groeit, de behoeften van de ouderen in relatie tot wonen en zorg veranderd en doet een nog groter beroep op zelfredzaamheid. De meeste ouderen willen ook graag zo lang mogelijk op eigen benen staan. Dat kan, als de gemeente daaraan meehelpt door het actief en financieel ondersteunen van initiatieven zoals inrichting van woonzorgzones en buurtzorg.
 • Door in samenspraak met instellingen, corporaties en inwoners werken aan slimme oplossingen in de huizen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen (domotica). Zo ontstaan er zelfredzame wijken en dorpen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en waar zij in staat gesteld worden om mee (blijven) te doen aan de samenleving.
 • JESS zal een actieve rol innemen in het betrekken van inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers bij de ontwikkelingen om te komen tot een nieuw, beter en betaalbaar zorgmodel. Maar ook voor huisvesting moeten we samen kijken naar de beste oplossing.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers. De ouderenzorg kan niet zonder deze mensen. JESS wil onderzoeken op welke wijze dit nog beter en toekomstbestendig georganiseerd kan worden.
 • We moeten blijven aan initiatieven vanuit de dorpen, zoals de dorpsondersteuners, een initiatief in Dirkshorn. Maar belangrijk is dat we samen met inwoners moeten werken aan maatwerk per dorp. dorpsondersteuners, wat zijn dat? Dorpsondersteuners zijn vrijwillige bemiddelaars in zorg en welzijn die inwoners en de vrijwillige en beroepsmatige zorgverleners bij elkaar brengen. Zij bewegen zich actief onder de mensen en hebben een signaalfunctie richting mantelzorgers, thuiszorg/buurtzorg en andere partijen zoals cliëntenorganisaties en huisartsen.
 • JESS gaat voor het professioneel en zelfstandig organiseren van wijkverpleging/thuiszorg/buurtzorg. Zorg en hulp dicht bij de mensen, zonder dure regelkantoren.
 • JESS blijft zich actief inzetten voor woonzorgzones. Een ontwikkeling waar de huisvesting van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen dicht bij elkaar, in zones, gepland worden. De gemeente kan ontwikkeling van woonzorgzones faciliteren en stimuleren.
 • JESS wil meer aandacht voor het Ouderenvervoer. In het provinciaal openbaar vervoer beleid staat dat niemand verstoken mag blijven van openbaar vervoer. Kleinschalige vervoersinitiatieven zoals buurtbussen worden gezien als een oplossing die vooral voor ouderen van groot belang is. JESS wil de Provincie op grond van haar visie betrekken bij onze vervoersproblematiek.
 • JESS streeft in de toekomst naar een portefeuillehouder/wethouder senioren en ouderen, met daarbij een passende post in de gemeentelijke begroting.
 • JESS pleit voor een programma opzetten om het gebruik van internet onder ouderen verder stimuleren omdat dit een onmisbaar medium is geworden. Om informatie op te zoeken, om de zaken met nutsinstellingen, banken enz. te regelen. Maar minstens zo belangrijk, internet biedt ouderen letterlijk de mogelijkheid contact te hebben met ‘de wereld’ en is een bewezen hulpmiddel om de eenzaamheid te lenigen.

Ouderenvervoer

Schagen is een gemeente die naast de stad Schagen een heel groot platteland heeft. In het provinciaal OV-plan staat te lezen dat niemand verstoken mag blijven van openbaar vervoer.

Toch zullen er op termijn steeds meer onrendabele buslijnen verdwijnen. Daarom zijn kleinschalige initiatieven zoals buurtbussen voor ouderen van wezenlijk belang. In overleg met de provincie Noord-Holland zal gekeken moeten worden naar deze alternatieve vervoersvormen opdat ouderen deel kunnen blijven nemen aan het sociale verkeer.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen