Verenigingen stimuleren

De voorzieningen met betrekking tot sport en cultuur binnen de gehele gemeente bereikbaar en betaalbaar houden | sport- en cultuurverenigingen actief betrekken bij activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking | we ondersteunen evenementen in de dorpen en stad.

Sport, recreatie, cultuur en vrije tijd.

JESS vindt sport en cultuur een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven en wil de bestaande verenigingen op dit terrein in stand houden. Dit is geen eenvoudige zaak, aangezien verenigingen steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgen overgedragen, terwijl de financiën alleen maar afnemen. Betaalbare tarieven zijn echter nodig om de amateursport en amateur-cultuur voor een ieder toegankelijk te houden. Het grote en diverse aanbod op dit gebied is uniek in de regio en moeten wij koesteren. JESS vindt de handhaving en een goede spreiding van deze voorzieningen van wezenlijk belang.

  • JESS hecht veel waarde aan de vele initiatieven van de sportverenigingen om de inwoners in beweging te houden. In overleg met de verengingen en gezondheidscentra, wil JESS proberen een specifiek programma voor jongeren met obesitas op te zetten.
  • JESS wil een inventarisatie van alle initiatieven op het gebied van cultuur en andere vrijetijdsbestedingen.
  • JESS is voor vergaande samenwerking tussen verenigingen en stichtingen met eenzelfde doelstelling. Dit helpt bij het samenstellen van een evenwichtig beleid komen voor de verdeling van middelen en marketing en promotie van het aanbod.
  • JESS ondersteunt de verenigingen en stichtingen om een lagere energierekening te realiseren, waardoor de lasten worden verlaagd.
  • JESS wil nader onderzoeken welke andere inkomsten mogelijk zijn.
  • JESS vindt de West-Friese cultuur van zeer groot belang voor de eigen inwoners, maar ook voor het toerisme en bekendheid van de stad Schagen.
  • JESS wil een kunstbeleid ontwikkelen met minimaal behoud van de kunstroutes. Dit om de verbondenheid van de kernen uit het grote plattelandsgebied met de stad Schagen te symboliseren.

                       Betaalbare tarieven houden amateursport en amateurcultuur toegankelijk

 

Behoud van leefbaarheid.

Aandacht voor de kernen 

Schagen bestaat uit een heel aantal kernen en een sfeervolle stad. Behoud en versterking daarvan is essentieel. Het verenigingsleven met haar vele vrijwilligers is de spil voor de leefbaarheid in de kernen. Daarom is het van belang dat vergunningverlening voor te organiseren activiteiten soepel kan verlopen.

Het effect van de doorgevoerde bezuinigingen op sport en kunst en cultuur moet worden  geëvalueerd en indien nodig worden aangepast. Wanneer er door harmonisatie op dit gebied een andere verdeling van de financiële middelen noodzakelijk is, zal deze in samenspraak met de betreffende adviesorganen uitgewerkt moeten worden.

Het verenigingsleven faciliteren en stimuleren als gemeente.

Het verenigingsleven met haar vele vrijwilligers vormt het cement van de Schager samenleving. Voor onze stad, de 23 dorpskernen en 10 buurtschappen zijn de verenigingen van vitaal belang. De gemeente moet de verenigingen niet alleen faciliteren middels goede en geschikte huisvesting, maar ook in financieel opzicht voldoende ondersteunen. De gemeente bestaat uit een stad en een groot aantal kernen met elk hun eigen identiteit, historie en cultuur. Aan die eigenheid kent JESS grote waarde toe en daarom moet die vooral tot volle wasdom kunnen komen. Met dit doel moet de gemeente de hiervoor  benodigde financiële middelen beschikbaar stellen.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen