Verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het hele verkiezingsprogramma is hier te downloaden. Speerpunten per kern kunt u hier lezen.

Tot en met begin maart hebben we ideeën verzameld voor ons verkiezingsprogramma. De huidige versie wordt niet meer aangevuld tot en met de verkiezingen. Ideeën, klachten of andere boodschappen horen we nog steeds erg graag! Klikt u daarvoor hier.

(Sport)verenigingen stimuleren 

De voorzieningen met betrekking tot sport en cultuur binnen de gehele gemeente bereikbaar en betaalbaar houden | sport- en cultuurverenigingen actief betrekken bij activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking | we ondersteunen evenementen in de dorpen en stad.

 • JESS hecht veel waarde aan de vele initiatieven van de sportverenigingen om de inwoners in beweging te houden. In overleg met de verengingen en gezondheidscentra, wil JESS proberen een specifiek programma voor jongeren met obesitas op te zetten.
 • JESS wil een inventarisatie van alle initiatieven op het gebied van cultuur en andere vrijetijdsbestedingen.
 • JESS is voor vergaande samenwerking tussen verenigingen en stichtingen met eenzelfde doelstelling. Dit helpt bij het samenstellen van een evenwichtig beleid komen voor de verdeling van middelen en marketing en promotie van het aanbod.
 • JESS ondersteunt de verenigingen en stichtingen om een lagere energierekening te realiseren, waardoor de lasten worden verlaagd.
 • JESS wil nader onderzoeken welke andere inkomsten mogelijk zijn.
 • JESS vindt de West-Friese cultuur van zeer groot belang voor de eigen inwoners, maar ook voor het toerisme en bekendheid van de stad Schagen.
 • JESS wil een kunstbeleid ontwikkelen met minimaal behoud van de kunstroutes. Dit om de verbondenheid van de kernen uit het grote plattelandsgebied met de stad Schagen te symboliseren.
Klik hier voor een uitgebreider verhaal over het verenigingsleven

1 miljoen voor dorp/buurt initiatieven
Aantrekkelijke stad, wijken en dorpskernen | initiatieven van inwoners worden ondersteund en gefaciliteerd | we blijven samen investeren in leefbaarheid | er wordt fors meer geïnvesteerd in bewonersinitiatieven | inwoners weten als geen ander wat goed is voor de leefomgeving.

 •    In samenspraak met dorpsraden, wijkraden en bewoners willen wij blijven werken aan een meerjarig en evenwichtig kernenbeleid[1] gericht op de eigenheid en leefbaarheid.
 • Dorpsraden en wijkraden moeten een eigen budget krijgen waarover ze kunnen beschikken om het eigen dorp en of wijk te onderhouden.
 • JESS streeft naar behoud en zo mogelijk uitbreiding van bestaande voorzieningen in alle kernen en de stad Schagen. In overleg met alle betrokken instellingen willen wij zoeken naar innovatieve vormen van samenleven, waarin wonen, zorg en voorzieningen gecombineerd worden. Hierbij denken wij aan multifunctionele accommodaties en huiskamers die een sociale functie vervullen en waar men zo binnen kan lopen.
 • Basisonderwijs in de kernen is van wezenlijk belang vanwege de sociale functie die een school vervult in de kernen.
 • In de stad Schagen zijn wijkraden als aanspreekpunt van belang voor de leefbaarheid. Hierdoor komt er ruimte voor inbreng vanuit de gemeenschap en wordt de betrokkenheid bij de buurt groter.
 • Het is van belang jongeren meer te betrekken bij hun leefomgeving en kennis te nemen van hun wensen en het instellen van een jongerenraad kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
 • In ons economisch beleid staat de werkgelegenheid centraal. Bedrijven zorgen voor reuring in de kernen en de stad en daar te besteden inkomen.[1] De stad Schagen wordt hier nadrukkelijk ook mee bedoeld, daar kan wat ons betreft ook sprake zijn van wijken.

Lees hier meer over het belang van geld voor initiatieven vanuit de samenleving

Betere stoepen en fietspaden
Iedereen voelt zich veilig in zijn woon- en leefomgeving | beter onderhoud groenstroken, verlichting en bestrating van voet- en fietspaden en wegen.

Een verantwoord verkeersbeleid.
JESS constateert dat wij door het bouwen van nieuwe woningen met de daarbij behorende ontsluiting geconfronteerd zullen worden met een toename van het aantal verkeersbewegingen. Veel verkeer loopt dwars door dorpen, woonwijken, het buitengebied of gaat langs punten waar veel fietsers en voetgangers in gevaarlijke situaties terecht kunnen komen. Voor de gemeente ligt hier een taak als het om de veiligheid van de weggebruikers gaat. Deze situatie pleit voor het opnemen van een verkeersparagraaf met financiële onderbouwing bij uit te voeren projecten, uiteraard nadat hierover is gesproken met de omwonenden en de weggebruikers. Daarnaast lijkt het JESS wenselijk dat er een ambitieplan verkeersveiligheid voor de hele gemeente Schagen wordt opgesteld, aangezien iedereen zich veilig moet kunnen voelen in zijn woon- en leefomgeving.

Veilig en snel van A naar B
De oost-west verbindingen binnen onze gemeente zijn kwetsbaar en niet berekend op de groeiende verkeersstroom. I.v.m. regelmatig terugkerende incidenten met als gevolg het onklaar raken van de vlotbruggen bij Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug met alle gevolgen vandien wil JESS inzetten op een krachtige lobby om deze nostalgische bruggen te laten vervangen door een vaste oeververbinding.

Het wegennet zal beter afgestemd moeten worden op het groeiende, maar vooral ook zwaardere landbouwverkeer dat de binnenwegen bevolkt om de veiligheid van fietsers te kunnen blijven waarborgen. Waar mogelijk zou dit om de dorpen en de stad heen geleid kunnen worden.

Een ander belangrijk punt is het openbaar vervoer, waarvan niemand verstoken mag blijven. Kleinschalige vervoersinitiatieven zijn de oplossing voor een gemeente als Schagen met haar grote buitengebied waar langzaam maar zeker steeds meer onrendabele buslijnen zullen worden opgeheven. De tijd is rijp voor vraaggericht vervoer als aanvulling op de vaste lijnen in de vorm van de Noordkop Hopper.

Duurzame samenleving
Toekomstbestendig maken van ons leefmilieu in relatie tot duurzaamheid. | windenergie op zee | buitengebied moet niet “volgeplempt” gaan worden met zonneweides | stimuleert dat er coöperaties worden gevormd (gezamenlijke verantwoordelijkheid lusten en lasten) | versnelde invoering van LED straatverlichting | HVC moet gaan investeren in recyclinginnovatie

 •  Het kabinet heeft het voornemen om een speciaal fonds voor energiebesparende maatregelen in te stellen voor zowel gemeentelijke als particuliere projecten. JESS hecht grote waarde aan een pro-actieve communicatie en goede voorlichting richting de inwoners over de beschikbaarheid van dit fonds.
 • JESS wil dat de gemeente stimuleert dat er coöperaties worden gevormd binnen de gemeenschap om als inwoners samen zorg te dragen voor schone energie. Zonneweides zouden aldus in gezamenlijk overleg aan de rand van kernen en wijken kunnen ontstaan en coöperatief worden beheerd met als doel een bijdrage te leveren aan een CO2 vrije woningbouw.
 • Verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie worden ondersteund om duurzame maatregelen te treffen om de energielasten drastisch te verlagen.
 • Bij de renovatie en nieuwbouw van publieke gebouwen moet gekozen worden voor duurzame bouwmaterialen en energievormen.
 • Om het gemeentelijk energieverbruik terug te dringen is JESS voor herziening van het       verlichtingsplan en een versnelde invoering van LED straatverlichting.
 • JESS staat een milieuvriendelijk beheer van het gemeentelijk groen voor.
 • JESS hecht belang aan speciale onderwijs- en voorlichtingsprogramma’s over het milieu in relatie tot duurzaamheid op scholen en voor de inwoners.
 • Wij gaan voor milieuvriendelijk beheer van de stads- en buitennatuur.

Lees hier meer over hoe wij een duurzame gemeente willen bereiken

Decentralisatie van zorg- en welzijnstaken vraagt om een visie
Extra aandacht voor verkeersknelpunten in dorpskernen, oversteekplaatsen bij scholen en gevaarlijke kruispunten | JESS wil de aantrekkelijkheid en ook de verkeersveiligheid in het centrum van Schagen vergroten | centrum autoluw, ruim baan voor winkelend publiek.

JESS constateert dat wij door het bouwen van nieuwe woningen met de daarbij behorende ontsluiting geconfronteerd zullen worden met een toename van het aantal verkeersbewegingen. Veel verkeer loopt dwars door dorpen, woonwijken, het buitengebied of gaat langs punten waar veel fietsers en voetgangers in gevaarlijke situaties terecht kunnen komen. Voor de gemeente ligt hier een taak als het om de veiligheid van de weggebruikers gaat. Deze situatie pleit voor het opnemen van een verkeersparagraaf met financiële onderbouwing bij uit te voeren projecten, uiteraard nadat hierover is gesproken met de omwonenden en de weggebruikers. Daarnaast lijkt het JESS wenselijk dat er een ambitieplan verkeersveiligheid voor de hele gemeente Schagen wordt opgesteld, aangezien iedereen zich veilig moet kunnen voelen in zijn woon- en leefomgeving.

 • JESS wil dat iedereen zich veilig voelt in zijn woon- en leefomgeving. Voor JESS zijn belangrijke veiligheidsthema’s verkeersveiligheid, veilig wonen, veiligheid in winkels en bedrijven voor zowel bezoekers als personeel.
 • JESS wil dat het kruispunt Rijksweg, Zeeweg veiliger wordt. Door het aanbrengen van verkeer remmende maatregelen of door de wegomlegging om het dorp zoals dat ook is gebeurd bij ’t Zand, De Stolpen en Schoorldam.
 • JESS wil in gesprek met de inwoners via de dorpsraden, wijkraden en informatie- en inspreekbijeenkomsten om input te krijgen voor vernieuwing van het veiligheidsbeleid.
 • In het kader van het verkeersplan en de leefbaarheid binnen de stad Schagen wil JESS een pleidooi houden voor éénrichtingsverkeer en het autovrij maken van de Markt.
 • Om de veiligheid te bevorderen vraagt JESS aandacht voor het opzetten van een beleid om alcohol- en drugsverslaving te voorkomen evenals huiselijk geweld en het overlast veroorzaken door jongeren.
 • Ter bevordering van de veiligheid in winkelgebieden en op de bedrijventerreinen willen wij samenwerken met het georganiseerde bedrijfsleven om adviezen van de brancheorganisatie te toetsen.

Gemeente voor de inwoner
Afstand verkleinen tussen het gemeentebestuur en de inwoners | integere overheid die bereikbaar is voor iedereen | dienstbare, betrokken, inwonersgerichte overheidsdienst. | Initiatieven moeten van onderaf komen | draagvlak bij de inwoners | dat de Schager politiek dichtbij de mensen komt te staan; dat is ons streven!

Allereerst is de gemeente er voor de inwoners en dient ze hen serieus te nemen. De gemeente dient te opereren als een dienstbare, betrokken en inwonersgerichte overheidsdienst.

De gemeentelijke fusie heeft geleid tot meer afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners. JESS huldigt het principe dat de gemeente bestaat bij de gratie van haar inwoners en dit betekent dat deze altijd open, eerlijk en transparant hoort te communiceren naar haar inwoners. JESS gaat voor een integere overheid die bereikbaar is voor iedereen en toegankelijk via zoveel mogelijk communicatiekanalen om de inwoners te informeren en te betrekken bij al haar activiteiten.

Als inwoners zich niet gehoord en daardoor onmachtig voelen hebben raadsleden volgens JESS de taak het voor de inwoners op te nemen. Voor JESS betekent democratie meer dan de helft plus 1 en veel meer zoeken naar consensus i.p.v. machtspolitiek. Het creëren van draagvlak middels een serieus debat en gebruik maken van goede ideeën van anderen levert krachtige besluiten op. Dossierkennis die gepaard gaat met een goed onderbouwde inhoudelijke argumentatie komt de kwaliteit van het debat ten goede en ook is het zaak voor een goed functioneren van de gemeenteraad dat realistische alternatieven worden onderzocht alvorens besluitvorming plaatsvindt.

Het complete verhaal over de rol van de gemeente, is hier te vinden

Jongeren hebben de toekomst
We investeren in jongeren | jongeren zijn volwaardige en verantwoordingsbewuste inwoners | we laten jongeren meepraten door het oprichten van een jeugdraad | jeugd kan sporten en ravotten | bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor de leefbaarheid in de stad en dorpen | betaalbare huisvesting voor jongeren.

 • Nieuw te bouwen basisscholen moeten in samenwerking met de inwoners, schoolbesturen en verenigingen worden gerealiseerd.
 • M.b.t. de culturele vorming op basisscholen bepleit JESS een nauwe samenwerking  tussen de culturele instellingen en de basisscholen.
 • Het speciaal onderwijs in de stad Schagen moet blijven en ondersteund worden.
 • JESS maakt zich sterk voor nieuwbouw van basisscholen die niet meer voldoen.
 • JESS wil de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren met het doel de         jongeren bewust te maken van het gevarieerde werkaanbod in de eigen gemeente. Hiervoor is het van belang bedrijven te bezoeken en stages, ook voor basisscholieren, te stimuleren en samen met het bedrijfsleven interactieve programma’s te ontwikkelen.
 • Vanuit de gemeente zal in de communicatie met jongeren veel meer gebruik gemaakt moeten worden van de sociale media om hun mening te peilen en ze bij de gemeente te betrekken.
 • De gemeente heeft een taak in het bieden van preventieve ondersteuning aan jongeren en hun ouders door vroegtijdige probleemsignalering.

Lees hier het hele hoofdstuk over jongerenbeleid

Een goed Ouderenbeleid
Bijzondere aandacht voor ouderen | ouderen moeten veilig en prettig wonen | zorg en welzijn worden aangeboden, waarbij de mens centraal staat | speciale aandacht voor specifieke behoeften van de ouder wordende inwoners met keuzevrijheid als belangrijk uitgangspunt.

 •  JESS wil gebruik maken van kennis en ervaring van de seniore inwoners, de samenwerkende ouderenbonden, Welzijn Ouderen en zorginstellingen voor de ontwikkeling van een goed ouderenbeleid.
 • Het aantal ouderen groeit, de behoeften van de ouderen in relatie tot wonen en zorg veranderd en doet een nog groter beroep op zelfredzaamheid. De meeste ouderen willen ook graag zo lang mogelijk op eigen benen staan. Dat kan, als de gemeente daaraan meehelpt door het actief en financieel ondersteunen van initiatieven zoals inrichting van woonzorgzones en buurtzorg.
 • Door in samenspraak met instellingen, corporaties en inwoners werken aan slimme oplossingen in de huizen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen (domotica). Zo ontstaan er zelfredzame wijken en dorpen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en waar zij in staat gesteld worden om mee (blijven) te doen aan de samenleving.
 • JESS zal een actieve rol innemen in het betrekken van inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers bij de ontwikkelingen om te komen tot een nieuw, beter en betaalbaar zorgmodel. Maar ook voor huisvesting moeten we samen kijken naar de beste oplossing.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers. De ouderenzorg kan niet zonder deze mensen. JESS wil onderzoeken op welke wijze dit nog beter en toekomstbestendig georganiseerd kan worden.
 • We moeten blijven aan initiatieven vanuit de dorpen, zoals de dorpsondersteuners, een initiatief in Dirkshorn. Maar belangrijk is dat we samen met inwoners moeten werken aan maatwerk per dorp. dorpsondersteuners, wat zijn dat? Dorpsondersteuners zijn vrijwillige bemiddelaars in zorg en welzijn die inwoners en de vrijwillige en beroepsmatige zorgverleners bij elkaar brengen. Zij bewegen zich actief onder de mensen en hebben een signaalfunctie richting mantelzorgers, thuiszorg/buurtzorg en andere partijen zoals cliëntenorganisaties en huisartsen.
 • JESS gaat voor het professioneel en zelfstandig organiseren van wijkverpleging/thuiszorg/buurtzorg. Zorg en hulp dicht bij de mensen, zonder dure regelkantoren.
 • JESS blijft zich actief inzetten voor woonzorgzones. Een ontwikkeling waar de huisvesting van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen dicht bij elkaar, in zones, gepland worden. De gemeente kan ontwikkeling van woonzorgzones faciliteren en stimuleren.
 • JESS wil meer aandacht voor het Ouderenvervoer. In het provinciaal openbaar vervoer beleid staat dat niemand verstoken mag blijven van openbaar vervoer. Kleinschalige vervoersinitiatieven zoals buurtbussen worden gezien als een oplossing die vooral voor ouderen van groot belang is. JESS wil de Provincie op grond van haar visie betrekken bij onze vervoersproblematiek.
 • JESS streeft in de toekomst naar een portefeuillehouder/wethouder senioren en ouderen, met daarbij een passende post in de gemeentelijke begroting.
 • JESS pleit voor een programma opzetten om het gebruik van internet onder ouderen verder stimuleren omdat dit een onmisbaar medium is geworden. Om informatie op te zoeken, om de zaken met nutsinstellingen, banken enz. te regelen. Maar minstens zo belangrijk, internet biedt ouderen letterlijk de mogelijkheid contact te hebben met ‘de wereld’ en is een bewezen hulpmiddel om de eenzaamheid te lenigen..

Klik hier voor het complete verhaal omtrent ouderenbeleid

Sterke economie en werkgelegenheid
Geen onnodige en overbodige regelgeving voor ondernemers | gunstig vestigingsklimaat | Kansrijke Topsectoren hierbij zijn: Agribusiness, Toerisme en Recreatie (vrijetijdsindustrie) de Energiesector en Gezondheid en Welzijn. | groeiende regiofunctie van de stad Schagen | realisatie van de Pallas reactor | ontwikkeling van de Energy & Health Campus Petten

 • JESS hecht grote waarde aan een goede promotie van recreatie en toerisme. Goede informatieverstrekking, zowel in persoon als digitaal is van wezenlijk belang. Een sterke ‘VVV’ is hiervoor een eerste vereiste.
 • Het faciliteren van ondernemersinitiatieven die de kwaliteit en diversiteit van het  toeristisch-recreatief aanbod vergroten, of bijdragen aan seizoensverlenging.
 • Verruiming van aanlegmogelijkheden voor de watersport.
 • De bestemming van de toeristenbelasting inzichtelijk maken.
 • Het voortzetten van een actief evenementenbeleid.

Lees hier meer over een sterk economische gemeente

Lokaal spreekt jouw taal
BKV, HiB en AB’89, al 5 jaar succesvol JESS | lokale betrokkenheid | inwoners en ondernemers staan nummer 1 | JESS luistert en geeft inwoners daarom meer invloed op leefbaarheid en veiligheid | JESS heeft geen binding met landelijke partijen en stelt zich derhalve te allen tijde onafhankelijk op.

 •    Het huishoudboekje van de gemeente op orde houden zonder onnodige lastenverzwaring  voor de inwoners en ondernemers.
 •    Samen investeren in leefbaarheid. We willen daarom extra geld voor leefbaarheid in dorpen en wijken[1].
 •    Samen investeren in jongeren, gezinnen en ouderen met voldoende betaalbare woningen voor iedereen.
 •    Samen met de schoolbesturen werken aan goed onderwijs, want kinderen zijn de toekomst.
 •    Samen werken aan zorg, sport, cultuur en welzijn voor jong en oud. Zorgzekerheid en keuzevrijheid voor ouderen.
 •    Samen werken aan openheid en transparantie middels goede communicatie. Daarom kunt U ons volgen via Facebook, Twitter en onze website www.jess.nl
 •    Samen werken aan een duurzamer Schagen. Op vele gebieden, leefbaarheid, langer zelfstandig kunnen blijven wonen, circulaire economie en minder gebruik van energiebronnen zoals olie en gas.[1] Waar we in dit verkiezingsprogramma spreken over wijken, worden de wijken van Schagen bedoeld en ook specifiek het centrum van Schagen.

Lees hier meer over echte lokale politiek

Verantwoorde financiën
“Wat brengt het op, wat heb jij hier aan en wat kost het,” dat bepaalt of we “ja” zeggen tegen nieuwe plannen | de gemeente is een betrouwbare partner voor inwoners en ondernemers | het huishoudboekje van de gemeente is op orde en blijft op orde | geen onnodige lastenverzwaring voor de inwoners en ondernemers.

 • Een gezond en haalbaar financieel beleid. Wij staan voor een degelijke en verantwoorde meerjarenbegroting.
 • JESS wil financiële verantwoordelijkheid nemen om de begroting sluitend te houden en verantwoord omgaan met het publieke geld. Ook in tijden van crisis en het blijvend verschuiven van taken van overheid naar gemeenten.
 • Grote investeringen zullen we kritisch tegen het licht houden. Er moet een goed projectplan zijn en de organisatie moet het deskundig aanpakken, middels (externe) projectleiders. Bij een goede bewaking kunnen projecten in de pas blijven lopen
 • Beperking van de kosten van de gemeentelijke organisatie.

Het complete verhaal over verantwoorde financiën is hier te lezen.

Het hele verkiezingsprogramma in pdf-vorm is hier te downloaden

JESS
De lokale partij voor héél Schagen