Sterke economie en werkgelegenheid

Geen onnodige en overbodige regelgeving voor ondernemers | gunstig vestigingsklimaat | Kansrijke Topsectoren hierbij zijn: Agribusiness, Toerisme en Recreatie (vrijetijdsindustrie) de Energiesector en Gezondheid en Welzijn. | groeiende regiofunctie van de stad Schagen | realisatie van de Pallas reactor | ontwikkeling van de Energy & Health Campus Petten

Een sterke economie voor werk, nu en in de toekomst

JESS koestert het midden- en kleinbedrijf als stabiele basis van de lokale economie. Om meer bedrijvigheid aan te kunnen trekken is het zaak de bureaucratie zoveel mogelijk te beperken.

JESS staat een dienende overheid in een faciliterende rol voor i.p.v. onnodige en overbodige regelgeving die ondernemers afstoot.

JESS wil in overleg met ondernemers werken aan een gunstig vestigingsklimaat. Dit betekent ook schaalvergroting en een verbreding van de landbouw, want werk in de buurt is goed voor de mensen, de lokale economie en voor een beperking van het aantal verkeersbewegingen. Het is zaak voor de gemeente om aan te haken bij de regionale ontwikkelingen rondom de sterke economische clusters, aangezien dit bijdraagt tot een sterker ondernemend Schagen.

Kansrijke Topsectoren hierbij zijn: Agribusiness, Toerisme en Recreatie (vrijetijdsindustrie) de Energiesector en Gezondheid en Welzijn.

De lokale ondernemers zijn geen melkkoe, samen ondernemen is onze boodschap

Hoe willen we dit samen met u een sterke economie realiseren?

Toerisme, recreatie en vrijetijdsindustrie

  • JESS hecht grote waarde aan een goede promotie van recreatie en toerisme. Goede informatieverstrekking, zowel in persoon als digitaal is van wezenlijk belang. Een sterke ‘VVV’ is hiervoor een eerste vereiste.
  • Het faciliteren van ondernemersinitiatieven die de kwaliteit en diversiteit van het toeristisch-recreatief aanbod vergroten, of bijdragen aan seizoensverlenging.
  • Verruiming van aanlegmogelijkheden voor de watersport.
  • De bestemming van de toeristenbelasting inzichtelijk maken.
  • Het voortzetten van een actief evenementenbeleid.

Bedrijventerreinen

JESS wil behoud van de milieuruimte op de bestaande bedrijventerreinen en op nieuwe bedrijventerreinen specifieke aandacht voor bedrijven in de categorie 3 en hoger, zoals bv. productiebedrijven. Ook stelt JESS een onderzoek voor naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te optimaliseren. Daarnaast achten wij het gewenst woningbouw, behoudens bedrijfswoningen, uit te sluiten op of nabij bestaande en nieuwe         bedrijventerreinen.

Detailhandel

JESS pleit voor meer flexibiliteit waar het de planbestemmingen in de kernen betreft, zodat eerder ingespeeld zal kunnen worden op nieuwe, voor de leefbaarheid belangrijke initiatieven en lange, ingewikkelde planologische procedures vermeden kunnen worden.

JESS acht het tevens wenselijk bindende regionale afspraken te maken over het aantal vierkante meters winkeloppervlak dat bestemd wordt voor de ontwikkeling van de detailhandel.

Agribusiness

JESS bepleit de oprichting van een werkgroep “Plattelandsontwikkeling” waarin de gemeente met de direct betrokken partijen participeert om een visie te ontwikkelen voor de vraagstukken die zich momenteel aandienen op locaties in het buitengebied.

JESS is van mening dat er ruimte geboden moet worden aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en technologie, zoals bv. Bio Valley en dat bedrijven die  onderdeel uitmaken van Seed Valley optimaal moeten worden gefaciliteerd. In dit kader pleit JESS voor een vergroting van het agrarisch bouwblok tot 2 ha. Met         een ontheffingsmogelijkheid conform het provinciale beleid en het achterwege laten van extra gemeentelijke regels naast de landelijk geldende regelgeving.

Overige belangrijke economische ontwikkelingen

JESS is trots op de reeds oude, maar nog altijd groeiende regiofunctie van de stad Schagen op het gebied van detailhandel, dienstverlening, medische voorzieningen en welzijn, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Een regionale functie die wij koesteren en willen versterken.

Om een vitaal bedrijfsleven te behouden moet de gemeente werkbare randvoorwaarden scheppen en meebewegen met nieuwe ontwikkelingen zoals het zgn. “nieuwe winkelen” via internet en de aanleg van glasvezel bevorderen.

Ondanks het feit dat de economische crisis achter ons ligt acht JESS het van belang prioriteit te geven aan plannen en investeringen die een kans bieden aan het lokale bedrijfsleven.

Dit vanwege de traditioneel sterke vertegenwoordiging van de bouwnijverheid, maakindustrie, dienstverlening en agribusiness die veel werkgelegenheid bieden. “De Kop” moet aantrekkelijk blijven als vestigingsgebied om te wonen en te werken, zowel voor jongeren als voor ouderen. Specifieke aandacht in deze vraagt ook de migrantenhuisvesting die in onze regio vooral ook vanuit landschappelijk oogpunt om goede, verantwoorde en duurzame oplossingen vraagt.

De realisatie van de Pallas reactor is een stap dichterbij gekomen nu een keuze is gemaakt voor het consortium INVAP-TBI voor het ontwerp en de bouw van de “state of the art” reactor. Bij realisatie van dit project zal Pallas vanaf 2025 één van ’s werelds toonaangevende leveranciers van medische isotopen zijn en een cruciale rol spelen in de leveringsketen voor radio farmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. JESS is voor realisatie van de Pallas reactor vanwege het grote belang van behoud van werkgelegenheid voor de gemeente en de regio. Wel is JESS van mening dat de gemeenteraad in dit kader eisen moet stellen aan de bouw voor een optimale inpassing in het landschap t.b.v. de recreatiesector. De recreatieondernemers zijn van mening dat de komst van Pallas afbreuk doet aan het toeristisch recreatief product in onze regio en derhalve moet de realisatie van een educatief voorlichtingscentrum gekoppeld worden aan de komst van de reactor opdat nut en noodzaak van de Onderzoeks Locatie Petten ( OLP ) inzichtelijk wordt gemaakt voor inwoners en toeristen.

Op de OLP bestaat tevens de ambitie voor de ontwikkeling van de Energy & Health Campus Petten, d.w.z. de locatie te ontwikkelen tot een toonaangevende innovatiecampus van internationaal belang, die qua toegepast onderzoek en demonstratie op het gebied van medische isotopen en bepaalde duurzame energiesegmenten tot de toplocaties in Europa behoort. Voor de sector energie wil JESS dat de gemeente zich verbindt aan de ambities van de regionale Energy Board op het gebied van biomassa, offshore wind en duurzame innovatieve technieken op het gebied van energie. En in het kader van gezondheid en welzijn aan de missie van de regionale organisatie Holland Health om de Kop te ontwikkelen tot een internationaal Center of Excellence op het gebied van innovatie in de combinatie sport, voeding en gezondheidszorg. Realisatie van deze ambitie kan een behoorlijke spin off hebben voor de inwoners en ondernemers van onze gemeente.

Om deze doelen te realiseren wil JESS naast een professioneel georganiseerd bedrijvenloket ook een fysiek loket op basis van een one-stop-shop methodiek, aangezien tijd een schaars goed is in ondernemend Schagen. Richting de gemeentelijke organisatie en het bestuur zullen de bedrijfscontactfunctionarissen en de stadsmanager in het veld opereren als antenne en spreekbuis.

JESS
De lokale partij voor héél Schagen